pl
en

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Kontakt z administratorem danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych jest Spółka DARUMA sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000219771, REGON: 473282779, NIP: 9471914419, o kapitale zakładowym w wysokości 42.000.000 zł, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Może się Pani/Pan z nami skontaktować pod numerem telefonu: +48 42 888 61 45/42 200 71 50 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@daruma-pelion.eu.

Informacje wstępne - definicje

• Serwis/strona – strona WWW dostępna pod adresem https://www.daruma-pelion.eu/ i wszystkie usługi świadczone w domenie. 
• Użytkownik – osoba, która dobrowolnie korzysta z usług dostępnych w Serwisie, w szczególności przegląda strony Serwisu. 
• Przetwarzanie danych – wykonywanie jakiejkolwiek operacji na danych osobowych, tj. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. 
• RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Kogo dotyczy polityka prywatności?

Polityka prywatności dotyczy wszystkich Użytkowników korzystających z Serwisu i usług świadczonych w Serwisie pod adresem https://www.daruma-pelion.eu/, w szczególności: 
• osób przeglądających strony Serwisu; 
• osób kontaktujących się z nami e-mailowo, telefonicznie lub w inny sposób.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe pozyskane przez Daruma Spółka z o.o. w ramach funkcjonowania Serwisu przetwarzane są w określonych celach i na podstawie wskazanych podstaw prawnych, zawsze zgodnie z prawem. Dane są przetwarzane w następujących celach: 
• kontaktu z nami, czyli przyjmowania i obsługi zgłoszeń i zapytań kierowanych do mnie za pośrednictwem e-maila, telefonu, innych środków porozumiewania się na odległość – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na obsłudze zgłoszeń i prowadzeniu korespondencji w związku z wiadomościami przesłanymi przez Użytkowników oraz udzielanie odpowiedzi na przesłane/zadane przez Użytkowników pytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
• ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na posiadaniu danych osobowych Użytkownika, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
• tworzenia rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODO – podstawą prawną przetwarzania jest przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz nasz prawnie uzasadniony interes polegający na posiadaniu informacji na temat osób m.in. realizujących swoje uprawnienia wynikające z RODO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
• przechowywania danych dla celów archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
• marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes – podstawą prawną przetwarzania jest mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
• analitycznym, polegającym m.in. na analizie danych i statystyk zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony, w tym poprzez cookies podmiotów trzecich – podstawą prawną przetwarzania jest mój prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu aktywności Użytkowników na stronie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
• administrowania i zarządzania Serwisem, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na administrowaniu Serwisem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
• zapisywania danych w postaci plików cookies i wykorzystywania cookies na stronie Serwisu – jeśli Użytkownik wyraził na to odrębną zgodę na zasadach określonych w Polityce prywatności i plików cookies obowiązującej na stronie internetowej Serwisu. 

W jaki sposób pozyskujemy dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Pani/Pana. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Może jednak się okazać, że w przypadku ich niepodania nasza współpraca nie będzie możliwa. Ponadto, Serwis wykorzystuje pliki cookies własne oraz podmiotów trzecich – z uwagi na to, część informacji na Twój temat może być gromadzona automatycznie. Podczas korzystania z Serwisu pobierane są też automatycznie dane informatyczne dotyczące wizyty, tzw. logi serwera. Szczegóły znajdują się poniżej w części poświęconej plikom cookies (pkt 17 i n.).  

Jakie Twoje dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane?

Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług i zależy od celu, w jakim następuje przetwarzanie danych. W zależności od szczegółów, katalog tych danych może być inny. Podanie danych, które nie są niezbędne do świadczenia usługi jest dobrowolne i wymaga wyraźnej zgody na ich dalsze przetwarzanie. Wówczas przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przetwarzamy dane, które podaje Pani/Pan w związku z podjęciem z nami współpracy lub w związku z podjęciem współpracy przez Pani/Pana Pracodawcę lub Zleceniodawcę. Najczęściej jest to Pani/Pana imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, stanowisko służbowe oraz dane pracodawcy. Jeśli jest Pani/Pan niezależnym przedsiębiorcą, przetwarzamy także Pani/Pana numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer REGON, adres siedziby oraz numer rachunku bankowego. 

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania. 
• Dane osobowe przetwarzane w związku z kontaktem z nami, czyli przyjmowaniem i obsługą zgłoszeń i zapytań kierowanych do mnie za pośrednictwem e-maila, telefonu, innych środków porozumiewania się na odległość (np. za pośrednictwem portali społecznościowych) będą przetwarzane przez czas niezbędny do obsługi zgłoszenia/zapytania, a następnie przez okres archiwizacji dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów w przyszłości, jeśli archiwizacja będzie uzasadniona z uwagi na mój prawnie uzasadniony interes w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
• Dane osobowe przetwarzane w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia.
• Dane osobowe przetwarzane w związku z wykonaniem ciążących na Daruma Sp. z o.o. obowiązków prawnych, w tym realizacji wymagań prawnych w zakresie prowadzenia rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODO będą przetwarzane przez czas wymagany przez przepisy prawa. 
• Dane osobowe przetwarzane do celów analitycznych oraz w związku z administrowaniem Serwisem będą przetwarzane do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata liczone od końca roku, w którym zostały zebrane. 
• Dane osobowe przetwarzane dla celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych będą przetwarzane przeze mnie do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu. 
• Jeśli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, dane osobowe będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu właściciela danych na przetwarzanie danych w tym celu. 
• Jeśli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda właściciela danych, dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez właściciela danych zgody na przetwarzanie danych lub osiągnięcia celu przetwarzania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.  

Odbiorcy danych osobowych

W prowadzeniu działalności wspierają nas podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne stosowane przez nas oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością. Zdarza się, że powierzamy Pani/Pana dane osobowe tym podmiotom. Udostępniamy je jednak na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Podmioty te przetwarzają Pani/Pana dane wyłącznie zgodnie z naszym poleceniem i do realizacji umówionego celu. Pani/Pana dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego). Jednocześnie informujemy, że przekazywanie danych następuje na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i podmioty te gwarantują odpowiednie środki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymagane przez przepisy prawa. W razie zaistnienia takiej konieczności i jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej (sądy, prokuratura, policja). 

Jakie uprawnienia przysługują właścicielowi danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Jakie są Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych? Przysługują Pani/Panu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Pani/Pana danych osobowych: 
• prawo dostępu do Pani/Pana danych, w tym uzyskania kopii danych, 
• prawo żądania sprostowania danych, 
• prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), 
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, 
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 
Jeżeli udzielił/-ła nam Pan/Pani zgody na przetwarzanie swoich danych, ma Pani/Pan także: 
• prawo do wycofania zgody w zakresie, w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, 
• prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem ochrony danych. 

Prawo wycofania zgody

Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody właściciela danych, w każdej chwili może on tę zgodę cofnąć. W celu cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, prosimy o kontakt: iod@daruma-pelion.eu Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych możliwe jest w dowolnym momencie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli Pani/Pan uważa, że przetwarzam dane osobowe niezgodnie z prawem lub przy przetwarzaniu danych osobowych doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  

Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Może jednak się okazać, że w przypadku ich niepodania nasza współpraca nie będzie możliwa.

W jaki sposób dbamy o dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe są bezpieczne. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczam dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dostęp do danych osobowych ograniczony jest wyłącznie do osób upoważnionych, które zobowiązane są do zachowania danych i sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy.

Polityka plików cookies 

Strona https://www.daruma-pelion.eu/, wykorzystuje pliki cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Pani/Pana urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Serwisu, a także przez systemy teleinformatyczne należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (tzw. cookies własne i cookies podmiotów trzecich). W ramach Serwisu stosowane są cookies „tymczasowe”, które są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki oraz cookies „stałe”, które są przechowywane również po zakończeniu korzystania z Serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies. Cookies nie pobierają danych osobowych, ani żadnych poufnych informacji z Pani/Pana komputera. Na ich podstawie nie jest określana tożsamość Użytkowników.

Jak wyłączyć pliki cookies?

Podczas pierwszej wizyty na mojej stronie https://www.daruma-pelion.eu/ wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Klikając „Zgadzam się”, akceptuje Pani/Pan te pliki, chyba że później postanowi je wyłączyć. Ustawienia cookies zawsze można zmienić z poziomu przeglądarki, można też w ogóle usunąć pliki cookies. Wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony. Można również korzystać z trybu incognito oferowanego przez przeglądarki internetowe. Wówczas pliki cookies zostaną usunięte z momentem zamknięcia przeglądarki.  

W jakim celu stosujemy pliki cookies własne?
 
Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony. W szczególności, cookies własne pozwalają poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania z Serwisu, ulepszać funkcje dostępne na stronie.

Z jakich plików cookies podmiotów trzecich korzystamy?

Serwis współpracuje z podmiotami trzecimi, które mogą używać plików cookies lub podobnych technologii. Korzystanie przeze mnie z plików cookies podmiotów trzecich opieram na moim prawnie uzasadnionym interesie polegającym na administrowaniu stroną, analizie danych oraz prowadzeniu marketingu własnych produktów i usług. W ramach strony funkcjonują pliki cookies podmiotów trzecich.

Czym są logi serwera?

Obok plików cookies, Serwis może gromadzić również dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów serwera. Informacje zawarte w logach mogą obejmować: adres IP, datę i czas wizyty w Serwisie, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, dostawcę Internetu, adres strony, z której Użytkownik został przekierowany na stronę i inne. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. W ramach tzw. logów serwera nie są gromadzone dane pozwalające zidentyfikować Użytkownika. Logi serwera stanowią jedynie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a dostęp do nich mają jedynie osoby upoważnione do administrowania serwerem.

Czy polityka prywatności i plików cookies może się zmieniać?

W zakresie nieuregulowanym Polityką prywatności obowiązują przepisy o ochronie danych osobowych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany postanowień Polityki prywatności i cookies. Informacje o jakiekolwiek zmianie Polityki zostaną udostępnione na stronie internetowej. Zalecam przeglądanie Polityki prywatności przed podjęciem jakichkolwiek działań na stronie.  
  

 
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Możesz zrezygnować ze zbierania informacji poprzez pliki cookies, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki - w takim przypadku nie gwarantujemy poprawnego działania serwisu.